top of page
Untitled.png

Özet Kitapçığı

20. yüzyılda öne çıkan modernizme kamunun dikkatini çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan docomomo (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 2002 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatılmıştır.  Üniversitelerin, Mimarlar Odası’nın ve çeşitli mimarlık yayın organlarının da benzer girişimlerinin son yıllarda hız kazandığı gözlenmektedir. Var olan literatürün sınırlarını aşmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir belgeleme çalışması, dönem mimarlığının daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacaktır.

docomomo_tr Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları ile bu tür geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmayı hedeflemiştir. Bu etkinliğin ikincisi, 2005 yılında İzmir Mimarlar Odası’nın desteğiyle Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde, üçüncüsü 2007 yılında Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde, dördüncüsü 2008 yılında Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nde, beşincisi 2009 yılında Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nde, altıncısı 2010 yılında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde, yedincisi 2011 yılında Mersin’de Mersin Üniversitesi’nde, sekizincisi 2012 yılında İzmit’te Kocaeli Üniversitesi’nde, dokuzuncusu 2013 yılında Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde, onuncusu 2014 yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nde, on birincisi 2015 yılında Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde, on ikincisi 2016 yılında Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, on üçüncüsü 2017 yılında Balıkesir’de Balıkesir Üniversitesi’nde ve on dördüncüsü 2018 yılında Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Poster Sunuşları’nın on beşincisi 10-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile docomomo_tr girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır.

Detaylı bilgi için, bkz. www.docomomo-tr.org

bottom of page